Royal Garden
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Royal Garden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Link naar:
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rising Daughters of the King
 
 
Royal Garden!

 

              

 Klik aan:

  

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

 

 
 
 
Door Gods Genade ......
 
 
ben ik rechtvaardig voor God en zijn mijn zonden vergeven ben ik met Christus gestorven en heerst de zonde niet meer over mijn leven word ik niet meer veroordeeld heeft God mij in Christus gesteld heb ik de Geest van god ontvangen, opdat ik weet wat God mij in genade schenkt heb ik de gezindheid van Christus ben ik gekocht en betaald; ik ben niet van mijzelf; ik ben van God ben ik door God in Christus gezalfd en verzegeld en heb ik de Heilige Geest ontvangen, die een onderpand is van mijn erfenis leef ik niet meer voor mezelf, maar voor god, omdat ik gestorven ben ben ik rechtvaardig gemaakt ben ik met Christus gekruisigd, en toch leef ik; maar niet mijn ik, maar Christus leeft in mij. Mijn leven is van Christus
en ben ik gezegend met geestelijke zegeningen ben ik uitverkoren voor de grondlegging der wereld,
opdat ik heilig en onberispelijk zou zijn voor Gods aangezicht ben ik door God bestemd als zijn zoon aangenomen te worden zijn mijn zonden vergeven en mag ik Gods overvloedige genade ontvangen ben ik mede levend gemaakt met Christus ben ik met Christus opgewekt
en heb ik met Hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten heb ik door de Geest toegang tot de Vader mag ik in vrijmoedigheid, vrijheid en vertrouwen tot God naderen ben ik verlost van de macht van satan
en overgebracht in het Koninkrijk van Christus zijn al mijn zonden vergeven.
Ik sta niet meer in de schuld bij God woont Christus zelf in mij ben ik geworteld in Christus en word ik opgebouwd in Hem ben ik geestelijk besneden.
Mijn oude natuur is van mij weggenomen heb ik de volheid verkregen in Christus ben ik begraven, opgewekt en levend gemaakt met Christus ben ik met Christus gestorven en opgewekt.
Mijn leven is verborgen met Christus in God. Christus is nu mijn leven heb ik een geest gekregen van kracht, liefde en bezonnenheid heeft God ons gered en geroepen met een heilige roeping schaamt Jezus zich niet mij een broeder te noemen, o
mdat ik geheiligd ben en een met Hem die mij geheiligd heeft mag ik vrijmoedig voor Gods aangezicht naderen,
om barmhartigheid en genade te vinden in tijden van nood heeft God mij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd,
opdat ik deel zou hebben aan de goddelijke natuur
 
Bron: DPM
Reacties
 
 
 
 
 
Acceptatie
 
 
Je bent geaccepteerd door GOD!
En daarom mag je zeggen:
 
 
 
Ik ben Vaders kind
Joh. 1:12
 
Ik ben Vaders vriend
Joh. 15:15
 
Ik ben gerechtvaardigd, vergeven en volledig hersteld in mijn vriendschap met de Vader
Rom. 5:1
 
Ik ben verenigd met de Vader en één in Geest met Hem
1 Kor. 6:17
 
Ik ben gekocht en betaald met door de prijs van het kostbaar bloed van Gods Zoon. Ik hoor bij Hem
1 Kor. 6:19,20
 
Ik ben een lid van het lichaam van Christus
1Kor. 12:27
 
Ik ben heilig
Efeze 1:1
 
 
Ik ben aangenomen als een kind van de Vader
Efeze 1:5
 
Ik heb toegang tot de Vader door Christus
Efeze 2:18
 
Ik ben door Hem bevrijdt en verlost van mijn zonden
Kol. 1:14
 
Ik ben compleet in Christus
Kol. 2:10
 
Ik ben geliefd door Hem en geef Hem al mijn zorgen
1 Petrus 5:7
 
 
Je bent een KONINGSKIND!
 
Bron:DPM
Reacties
 
 
 
Hoop
 
 
De God van de hoop vervult mij nu met Louter vreugde en vrede in mijn geloof Om overvloedig te zijn in de hoop, Door de kracht van de Heilige Geest. (1)
 
Ik heb tot U mijn toevlucht genomen, Zodat ik een krachtige aansporing heb Om de hoop te grijpen die voor mij ligt. Haar heb ik als een anker van mijn ziel, Dat veilig en vast is. (2)
 
Want geloof is de vaste grond van De dingen die ik hoop. (3)
 
Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat U, Die in mij een goed werk bent begonnen, Dit ten einde toe zal voortzetten, Tot de dag van Christus Jezus. (4)
 
Want Uw barmhartigheden houden niet op; Elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw! Mijn ziel zegt: mijn deel is de Here, Daarom zal ik op U hopen. (5)

 

Amen!

(1) Romeinen 15:13 (2) Hebreëen 6:18,19 (3) Hebreëen 11:1 (4) Filipenzen 1:6 (5) Klaagliederen 3:22b-24
 
Bron: DPM
 
Reacties
 
 
 
Verootmoediging
 
 
 
Here, wie zal bestaan,
als U de ongerechtigheden in gedachtenis houd? (1)
Maar zover als het oosten is van het westen,
zover doet u onze ongerechtigheden van ons. (2)
Daarom verneder ik mij onder uw machtige hand,
opdat U mij zult verhogen op uw tijd (3)
Ontzondig mij met Hysop, dan ben ik rein,
was mij met het bloed van Jezus,
dan ben ik witter dan sneeuw. (4)
Schep in mij een rein hart,
en vernieuw in mijm binnenste een vaste geest. (5)
Als offer van aanbidding breng ik
U mijn verbroken geest,
want een verbroken en verbrijzeld
hart veracht Gij niet, o God. (6)
Behoed mij voor overmoed,
laat die over mij niet heersen;
dan ben ik onberispelijk en
vrij van grove overtredingen (7)
Doorgrond mij, o God en ken mijn hart;
Toets mij en zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg. (8)
 
 
(1) Psalm 130:3
(2) Psalm 130:12
(3) 1 Petrus 5:6
(4) Psalm 51:9 / 1 Joh. 1:7
(5) Psalm 51:12
(6) Psalm 51:19
(7) Psalm 19:14
(8) Psalm 139:23-24
 
 
Bron:DPM
 
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
Reinheid ...
 
Hoe zal een man zijn pad rein bewaren?
 
Als hij dat houdt naar Uw woord. (1)
Schep in mij een rein hart, o God vernieuw mijn geest, maak mij standvastig ... (2)
Was mij schoon van alle schuld, Reinig mij van mijn zonden (3)
Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen, Nooit zal ik begerig naar jonge vrouwen kijken. (4)
als mijn oog mij verleidt tot zonde dan ruk ik het nog liever uit ... (5)
als de begeerte bevrucht wordt, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. (6)
ik vlucht weg van hoererij, (7)
en kies voor het leven, voor mijn eigen toekomst en die van mijn kinderen. (8)
Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die in mij woont. Ik ben niet van mijzelf, maar door U gekocht en betaald. (9)
Doorgrondt mij o God, en kent mijn hart Toets mij en ken mijn gedachten, Zie of bij mij een heiloze weg is En leidt mij op de eeuwige weg. (10)
1. Naar Psalm 119: 9 en 11 (NBG en NBV) 6. Jacobus 1: 15 2. Psalm 51: 12 (NBV) 7. 1 Kor. 6: 18 3. Psalm 51: 4 8. Deut. 30: 19 4. Job 31: 1 (NBV) 9. 1 Kor. 6: 19 5. Naar Matt. 18: 9 10. Psalm 139: 23 - 24

Bron:DPM

Reacties
 
 
 
 
Tempel van de Heilige Geest
 
 
Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest"2"
verlost"3"
gereinigd"4"
en geheiligd door het bloed van Jezus."5"
Mijn ledematen, de organen van mijn lichaam, zijn werktuigen voor de gerechtigheid"6"
aan God overgegeven voor zijn dienst en tot zijn verheerlijking. De duivel heeft geen plaats in mij, geen macht over mij, en geen onvereffende aanspraken tegen mij. Alles is vereffend door het bloed van Jezus."7"
Ik, overwin satan door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis, en ik heb mijn leven niet lief tot in de dood."8"
Mijn lichaam is voor de Heer en de Heer is voor mijn lichaam."9"
Amen
 
1 Psalm 107:2 2 1Korintiërs 6:19 3 Efeziërs 1:7 4 1Johannes 1:7 5 Hebreeën 13:12 6 Romeinen 6:13 7 Romeinen 8:33-34 8 Openbaring 12:11 9 1Korintiërs 6:13
 
Bron: DPM
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben Gods schepping
 
 
Ik ben Gods schepping, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. "1"
In Hem heb ik verlossing door zijn bloed, de vergeving van zonden. "2"
en ik ben verzegeld met de belofte van de Heilige Geest. "3"
Om waarlijk vrij te zijn, heeft Christus mij vrijgemaakt. "4"
Hij verlicht de ogen van mijn hart, om te zien dat ik een hoopvolle roeping heb, een heerlijke erfenis en overweldigende kracht. "5"
God is bij machte oneindig veel meer te doen dan ik ik bid en besef. "6"
Door de Heilige Geest heb ik van God de kracht ontvangen"7"
om demonen uit te drijven"8"
en de macht over alle kracht van de vijand. "9"
Ik vermag alle dingen door Christus "10"
en zal zelfs grotere dingen doen dan Hij gedaan heeft. "11"
In mij woont God, die groter is dan die in de wereld is. "12"
Ik leef volgens de wet van de Geest van leven en "13"
de vreugde des Heren is mijn kracht. "14"
 
1 Efeziërs 2:10 2 Efeziërs 1:7 3 Efeziërs 1:13 4 Galaten 5:1 5 Efeziërs 1:15,19 6 Efeziërs 3:20 7 Handelingen 1:5 8 Markus 16:17,18 9 Efeziërs 1:21 10 Filippenzen 4:13 11 Johannes 14:12 12 1 Johannes 4:1 13 Galaten 5:18 & Romeinen 8:2 14 Nehemia 8:10
 
Bron: DPM
 
Reacties
 
 
 
Vertrouwen in Gods bescherming
 
 
 
Elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt,
zal niets uitrichten,
en elke tong die ons veroordeelt,
stellen wij in het ongelijk.
Dit is ons erfdeel als knecht des Heren
en onzegerechtigheid is van U, O Here der Heerscharen.
Als er zijn die tegen ons hebben gesproken of gebeden,
of die ons schade of kwaad willen doen,
of die ons hebben afgewezen,
vergeven wij hen,
en nadat wij hen vergeven hebben,
zegenen we hen in de naam van de Heer*.
Nu verklaren wij, O Heer,
dat U en U alleen onze God bent.
En buiten U is er geen ander
- een rechtvaardig God en redder;
de Vader, de Zoon en de Geest
- en wij aan bidden U!
Wij onderwerpen onszelf vanavond opnieuw aan U
inonvoorwaardelijke gehoorzaamheid.
Vanuit deze verootmoediging, Heer,
doen we wat Uw woord aangeeft:
Wij wederstaan de duivel;
al zijn druk, zijn aanvallen,zijn misleidingen, e
lk instrument of elke persoon die hij
probeert tegen ons te gebruiken.
Wij buigen niet!
We wederstaan hem en wijzen hem van ons uit
in de naam van Jezus.
Specifiek verwerpen wij:
 
zwakheid, pijn, infecties, ontstekingen, kanker,
allergieën, virussen en elke vorm van toverij.
 
Tenslotte, Heer, danken wij U dat wij door het offer
van Jezus aan het kruis, niet meer onder de vloek zijn,
maar de zegen van Abraham zijn binnengetreden,
die U heeft gezegend in alles**:
 
vruchtbaarheid, gezondheid, overwinning,
voorspoed, aanzien, Gods genegenheid.
 
 
Amen!
 
* Zie Mattheus 5:"43 en Romeinen 12:14
** Zie Galaten 3:13-14 en Genesis 24:1
 
 
Bron: DPM
 
Reacties
 
 
Eenheid in het huwelijk
 
Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde. (1)
U hebt ons aan elkaar gegeven, om samen een te zijn. (2)
Met U vormen wij een drievoudig snoer, dat niet snel verbroken zal worden. (3)
Wij zullen nooit echtbreken, (4)
maar houden ons huwelijk in ere en zijn elkaar trouw, in alle omstandigheden. (5)
Onze liefde voor elkaar bedekt alles, geloof alles, hoopt alles en verdraagt alles. (6)
Ik zoek niet mijn eigen belang, maar dat van de ander. (7)
Help ons elkaar onderworpen te zijn in de vreze van Christus. (8)
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpen wij ons aan elkaar. (9)
Als de een valt, helpt de ander hem op de been. (10)
Heer, maak ons een, zoals U een bent met de Vader. (11)
 
1. Hooglied 6: 3 7. 1 Kor. 10: 24 ( Het boek)
2. Genesis 2: 24 8. Efez. 5: 21
3. Prediker 4: 12 9. Spreuken 27: 17
4. Exodus 20: 14 10. Prediker 4: 9,10
5. Hebr. 13: 4 (NBV +Hetboek)11. Johannes 17: 11
6. 1 Kor. 13: 6
 
Bron:DPM
Reacties
 
 
 
 
Wie ben ik in CHRISTUS
 

Mijn relatie tot God:

 

Joh: 1:12 Ik ben Gods kind. Joh 15:15

Ik ben een vriend van Christus.

Rom 5:1 Ik ben rechtvaardig verklaard.

1Kor 6:17 Ik ben verbonden met de Heer, en één geest met Hem.

1 Kor 6:20 Ik ben gekocht en betaald, ik ben Gods eigendom.

1 Kor 12:27 Ik ben een deel van het lichaam van Jezus.

Ef 1:1 Ik ben een heilige.

Ef 1:5 Ik ben door God als Zijn kind geadopteerd.

Ef 2:8 Ik heb toegang tot de Vader door de Heilige Geest.

Kol 1:14 Ik heb verlossing ontvangen, en mijn zonden zijn vergeven.

Kol 2:10 Ik heb volheid verkregen in Christus. In Hem ben ik volkomen.

 

Mijn positie in God:

Rom 8:1,2 Ik ben voor altijd vrij van veroordeling.

Rom 8:28 Ik mag er zeker van zijn dat alle dingen meewerken ten goede.

Rom 8:31-34 Ik mag weten dat niemand mij nog kan veroordelen.

Rom 8:34-39 Ik kan nooit meer gescheiden worden van de liefde van God.

2 Kor 1:21,22 Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld door God.

Kol 3:3 Ik ben met Christus in God verborgen.

Fil 1:6 Ik ben er van overtuigd dat God het goede werk dat Hij in mij begonnen is, ook zal afmaken. Fil 3:20 Ik ben een burger van de hemel.

2 Tim 1:7 Ik heb geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, liefde, en bezonnenheid. Heb 4:16 Ik ontvang barmhartigheid en genade wanneer ik ze nodig heb.

1 Joh 5:18 Ik ben uit God geboren, en de boze heeft geen vat op mij.

 

Mijn waarde in God:

Matt 5:13,14 Ik ben het zout van deze aarde en het licht van deze wereld.
Joh 15:1,5 Ik ben een rank aan de ware wijnstok, een kanaal van Zijn kracht.
Joh 15:16 Ik ben uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen.
Hand 1:8 Ik ben een persoonlijk getuige van God de Vader.
1 Kor 3:16 Ik ben Gods tempel.
2 Kor 5:17 Ik ben een nieuwe schepping in Christus.
2 Kor 5:18 Ik ben een kanaal voor Gods verzoening in Christus.
2 Kor 6:1 Ik ben Gods medewerker( 1 kor 3:9)
Ef 2:6 Ik bekleed in Christus een plaats in de Hemelse gewesten.
Ef 2:10 Ik ben Gods maaksel. Ef 3:12 Ik mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen.
Fil 4:13 ik ben in staat, om in de kracht van Christus, alle dingen te doen.
 
 
Bron: DPM
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl